Om Distrikt Skovlunde

Pædagog leger med vuggestuebørn på gynge

Om distriktet

Ledelse distrikt Skovlunde

Det ledelsesmæssige ansvar varetages af en distriktsleder i samarbejde med de pædagogiske ledere, der er tilknyttet børnehusene.

Ledelsesteamet for Distrikt Skovlunde består af én distriktsleder og ni pædagogiske ledere.

 

Normering - så mange børn har vi pladser til

Børn og børnehuse i Distrikt Skovlunde

Skovlunde Distrikt er normeret til i alt 680 børn fordelt på 286 vuggestuebørn og 394 børnehavebørn.

Vi har seks børnehuse i distritk Skovlunde. De seks børnehuse er:

  • Børnehuset Himmel og Hav
  • Børnehuset Ellekilde
  • Børnehuset Lilletoften
  • Børnehuset Villa Kulla
  • Børnehuset Troldebo med både hjemme- og udematrikel
  • Børnehuset Sømosen.

Vores pædagogiske personale

I distriktet har vi ansat personale bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter, medhjælpere og køkkenledere. De er hver især tilknyttet de enkelte børnehuse.

Vi bestræber os på, at det pædagogiske personale består af 65% uddannede pædagoger og 35% pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. 

 

Sådan modtager vi nye børn

Overgang fra hjem til børnehus

Når et barn starter i vuggestue, vil forældre og barn som det første komme til en samtale ca. en måned inden barnet starter. Både barnets sundhedsplejerske og kommende pædagog fra stuen deltager i samtalen, som tager udgangspunkt i et skema som forældrene, både far og mor, har fået tilbudt at udfylde.

Skemaet kommer godt omkring fødsel, vaner, udvikling og trivsel.

Sådan sikrer vi en god opstart i børnehuset

Når barnet starter, afsætter børnehuset både personale og tid af til, at barn og forældre kan vænne sig til den nye tilværelse i de nye omgivelser og med de nye voksne. Almindeligvis afsættes der en uges tid til, at forældrene langsomt og i aftalt tempo slipper barnet mere og mere, til det bliver trygt at være i armene på en anden voksen. Når ugen nærmer sig fredag, har barnet både spist og sovet lur i vuggestuen.

Alle børn er selvfølgelig ikke ens. Nogle er hurtigere, mens andre har brug for mere tid. Vi prioriterer derfor, at forældre og ansatte taler åbent om, hvordan det går og hvad der kan gøres for, at både barn og forældre trives i vuggestuen.

Skift fra vuggestue til børnehave

Inden de skal starte i børnehaven, har børnene allerede været på besøg i børnehaven med voksne de kender. De har været med til aktiviteter, været på legepladsen i middagsstunden og måske spist frokost i børnehaven et par gange.

Ofte kender vuggestuebørnene til flere af de voksne i børnehaven, fordi personalet hjælper hinanden og laver projekter på tværs af huset, ligesom de børn der er huset i ydertimerne også vil have mødt voksne fra andre afdelinger.

Tilflyttere

Børn der er tilflyttere og derfor ikke kender huset fra vuggestuen, arrangerer vi et individuelt indkøringsforløb med over en uges tid. 

 

De er med i forældrebestyrelsen

Valg og arbejdsgang

I distriktsbestyrelsen er der valgt to repræsentanter fra hvert børnehus. 

Forældrebestyrelsen Skovlunde 0-5 afholder ordinært møde minimum fire gange om året. Distriktslederen er sekretær for bestyrelsen og deltager i samtlige møder uden stemmeret.

I diskussioner tilstræbes en fælles konklusion og konsensus. Hvis ikke dette kan opnås, træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal 49/51. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Læs forretningsordenen for forældrebestyrelsen Skovlunde 2020-2021 her

Læs de generelle vedtægter for forældrebestyrelser i Ballerup kommunes dagtilbud her

Medlemmerne af den aktuelle bestyrelse er:

Christina Duun Nielsen, Ellekilde
Mail: Christina.duun@gmail.com 
På valg: 2023

Ditte Marie Ellebæk Larsen, Ellekilde
Mail: DIL4@balk.dk
På valg: 2023

Forældrerepræsentant (suppleant), Ellekilde
Vakant

Lisa Billefeldt Steffesen, Lilletoften
Mail: lisa.christensen88@gmail.com
På valg: 2023

Forældrerepræsentant, Lilletoften
Vakant)

Forældrerepræsentant (suppleant), Lilletoften 
Vakant

Casper Pelch, Himmel og Hav
Mail: cmpelch@gmail.com
På valg: 2023

Bettina Larsen, Himmel og Hav
Mail: bettinalarsen55@gmail.com
På valg: 2024

Forældrerepræsentant (suppleant), Himmel og Hav
Vakant

Michael Jensen, Sømosen
Mail: michaelaktier@hotmail.com
På valg: 2024

Forældrerepræsentant (suppleant), Sømosen
Vakant

Lone Pallesen, Villa Kulla
Mail: lonekirstinek@gmail.com
På valg: 2023

Sadik Gök, Villa Kulla
Mail: sadik2750@gmail.com
På valg: 2024

Forældrerepræsentant (suppleant), Villa Kulla
Vakant

Sabine N. Wichmann  Troldebo
Mail: sabinewichmann@hotmail.com
På valg: 2023

Mariam Taherian, Troldebo
Mail: gordontaherian@gmail.com 
På valg: 2024

Medarbejderrepræsentanter:

Nanna Låge, Pædagogisk leder-repræsentant
Mail: nlp@balk.dk
På valg: 2023

Julie Møller, medarbejderrepræsentant
Mail: juml@balk.dk
På valg: 2023

Juana Ungermand, medarbejderrepræsentant
Mail: juau@balk.dk
På valg: 2023

Anja Ekdahl, medarbejderrepræsentant
mfxd@balk.dk
På valg: 2024

Distriktsleder:

Merete Klepp
Mail: mkl1@balk.dk
Telefon: 2024 0897

 

Referater fra bestyrelsesmøderne ligger tilgængelige for forældre på Aula. 

 

Husråd i Distrikt Skovlunde

Ét husråd per børnehus

Hvert børnehus i distriktet har et husråd bestående af medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter med børn i børnehuset. 

Husrådets opgaver

Husrådets opgave er bl.a., at sikre kontakten mellem forældrebestyrelsen og forældrene i det enkelte børnehus, at udtale sig til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde, samt bidrage til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 

Læs forretningsordenen for husrådene i distrikt Skovlunde her.

Læs de generelle vedtægter for husråd i Ballerup kommunes dagtilbud her.

 

Distriktets pædagogiske læreplan

Kontakt Distrikt Skovlunde

Distriktskontor Skovlunde
Skovlunde Skole,
afdeling Rosenlund
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde

Distriktsleder
Merete Klepp
Mail: mkl1@balk.dk
Telefon: 2024 0897

Træffes
Mandag – fredag 

Administrativ medarbejder
Ditte Ea Jensen
Mail: dje4@balk.dk
Telefon: 4477 6012
 
Træffes:
Mandag - torsdag kl. 9.00-15.30
Fredag kl. 9.00-14.30

Find information om lukkedage i dagtilbuddene her.