Om os

I Ballerup Kommune har vi opdelt dagplejen og børnehusene i fem distrikter. Der er i alt 25 børnehuse og 16 dagplejere i kommunen. Selvom de er forskellige, har de alle sammen en fælles ramme, som du kan læse om nedenfor.

Lukkedage for dagtilbud i Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune holder institutionerne lukkede på de samme dage, men med mulighed for alternativ pasning på udvalgte dage.

Her kan du se, hvornår dagtilbuddene i Ballerup Kommune holder lukket.

Tilsynsnotater for børnehusene i de forskellige distrikter

Hvert år føres der tilsyn med kommunens 0-5 års institutioner, dvs. at dagtibuddene får besøg af nogle eksterne pædagoger, som sparrer med dagtilbuddet om børnenes hverdag. 

Det udmunder i en tilsynsrapport, hvor du blandt kan andet se, hvordan børnenes sikkerhed i institutionen samt kvaliteten i det pædagogiske arbejde sikres. 

Klik her for at se og læse distrikternes tilsynsrapporter.

 

Vores organisering

Det ledelsesmæssige ansvar i hvert distrikt varetages af distriktslederen i samarbejde med de pædagogiske ledere.

Der er typisk én - to pædagogiske ledere per børnehus afhængig af børnehusets størrelse. 

 

Forældrebestyrelse og husråd

Her kan du få svar på, hvilke opgaver man har, hvis man er medlem af dagtilbuddets Forældrebestyrelse eller Husråd. 

I hvert børnehus samt i Dagplejen holdes der hvert år i september måned et forældremøde, hvor der b.la. er valg til distriktets forældrebestyrelse, dagplejens bestyrelse samt børnehusenes Husråd.

Forældrebestyrelserne

Forældrebestyrelserne består af forældrerepræsentanter fra distriktets børnehuse samt et antalt medarbejderrepræsentanterne alt efter distriktets størrelse.
Ved møderne deltager der desuden en pædagogisk leder samt distriktslederen (begge uden stemmeret). Sidstnævnte fungerer som sekretær til møderne.

Dagplejen indgår under distrikt Hedegårdens forældrebestyrelse, men har derudover også en selvstændig forældrebestyrelse. Læs mere om dagplejens forældrebestyrelse her. 

Forældrebestyrelsens arbejdsområder

Forældrebestyrelsen er med til at udarbejde principper for distriktsinstitutionen og dagtilbuddenes arbejde. De er bl.a. involveret i arbejdet med den pædagogiske læreplan, forholder sig til budgetrammer og har medbestemmelse ved ansættelse af distriktsleder og pædagogiske ledere.

Læs alle vedtægterne for kommunens forældrebestyrelser her.

Husråd

Husrådene knytter sig til det enkelte børnehus, og består af forældrerepræsentanter fra det enkelte børnehus samt personalerepræsentanter og børnehusets pædagogiske leder.

Husrådet varetager en række opgaver, herunder at samarbejde med at sikre kontakten mellem forældrebestyrelsen og forældrene i det enkelte børnehus. 

Læs mere om flere af husrådets opgaver her.

 

Vi samarbejder med hinanden

Udover sparring på tværs af børnehuse og distrikter, har vi også forskellige tætte samarbejdspartnere i kommunen, som I som forældre også kan sparre med.  

Vi samarbejder med:

 • Sundhedsplejen i forbindelse med start i vuggestuen og dagplejen.
 • PPR - der står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Her samarbejder vi med pædagogiske vejledere, psykologer, logopæd (talepædagog), børnefysioterapeut og forbyggende rådgiver. De har hyppigt deres gang i vores børnehuse og dagpleje, hvor vi som pædagogisk personale kan få faglig sparring på vores praksis. Hvis den faglige sparring drejer sig om enkelte børn, vil det naturligvis foregå i tæt samarbejde med forældrene. 
 • Den lokale distriktsskole og BFO. Her samarbejder vi om at skabe sammenhæng for børnene i forbindelse med skolestart.

 

Vision: Dagtilbud med mening

Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

 

Visionens målsætninger

 • Alle børn trives og udvikler sig
 • Leg og læring går nye veje
 • Dagtilbuddet mestrer 
 • Engagement, mod og handlekraft

 

Dagtilbud med mening

Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere dagtilbuddenes langsigtede og innovative udvikling. ‘Dagtilbud med mening’ gælder for alle dagtilbud i Ballerup Kommune.

Visionen beskriver dagtilbuddet, som Ballerup Kommune ønsker, det skal se ud i 2020 og frem. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring dagtilbuddet. Det betyder, at børn, pædagogisk personale, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i at realisere visionen.

 

Alle børn trives og udvikler sig

Fremtidens dagtilbud styrker børnenes selvværd og kompetencer. Her får alle børn de bedste betingelser for at udvikle deres fulde potentiale. 

 

Trivslen i vores dagtilbud

Børn er nysgerrige 

 • Børnenes nysgerrighed stimuleres, og de udforsker nye områder
 • Børnene leger og samarbejde på tværs af alder og køn
 • Børnenes udvikling tilrettelægges med blik for det enkelte barns behov og interesser

Børn trives 

 • Børnene lærer at udvikle og indgå i betydningsfulde fællesskaber og møder nye måder at opleve og forstå verden på 
 • Børnene udvikler evnen til at skabe gode, nære relationer til andre børn og voksne 
 • Børnenes fantasi og kreativitet får lov til at udfolde sig gennem fælles leg og læring
 • Børnene understøttes i at udvikle en sund livsstil
 • Forældrene inddrages som samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barns og fællesskabets trivsel

Børn finder deres egen vej 

 • Forskellighed bliver værdsat, og børnene får mulighed for at udvikle deres personlighed gennem leg og fælles aktiviteter 
 • Der er fokus på udvikling af børnenes selvværd og selvstændighed
 • Børnene udvikler evnen til at tage ansvar for at inkludere, respektere og værdsætte kammerater med forskellige livsvilkår og historie

 

Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

I fremtidens dagtilbud er der fokus på kvalitet og udvikling og på at gå nye veje. Engagerede medarbejdere, børn og forældre bidrager alle til en hverdag fuld af glæde, leg og læring.

 

Børne- og læringsmiljøet i vores dagtilbud
Respekt for barndommen 
 • Børnene oplever sig lyttet til og taget alvorligt
 • Børnene involveres i planlægningen af aktiviteter i hverdagen, fordi børn lærer gennem involvering og medbestemmelse
 • Børnene føler sig trygge og oplever sammenhæng i overgangen til skole og fritidstilbud 
Lederskab på alle niveauer 
 • Ledelsen har fokus på at skabe en endnu bedre dagligdag for børn og medarbejdere
 • Medarbejderne er imødekommende og har forældrenes og børnenes tillid
 • Ledelse og medarbejdere udviser mod og handlekraft 
Dynamiske børne- og læringsmiljøer 
 • Børnene deltager i lege- og læreprocesser, der indbyder til forundring, engagement og fordybelse
 • Børnene udvikler evnen til at indgå i glade, givende fællesskaber
 • Medarbejderne yder omsorg og er nærværende for hvert enkelt barn
Fokus på udvikling og fornyelse af den daglige praksis
 • Medarbejderne er engagerede og bruger hinanden som læringspartnere med fokus på fornyelse 
 • Den nyeste forskning inden for børns læring og dannelse anvendes i dagtilbuddet
 • Medarbejderne holder sig fagligt opdaterede og arbejder systematisk og reflekteret med at udvikle den daglige praksis

 

Leg og læring går nye veje

I fremtidens dagtilbud er leg og læring tæt forbundet. Børnenes nysgerrighed og udvikling stimuleres af digitale muligheder og nye fællesskaber. 

 

Kvaliteten i vores dagtilbud 
Skaber nye fællesskaber 
 • Dagtilbuddet indgår i nye, tætte fællesskaber med foreninger, klubber, virksomheder og skoler i lokalsamfundet
 • Børnene møder kammerater i andre aldre med forskellige interesser 
 • I samarbejde med forældre og skoler skabes tilknytning og sammenhæng til skole og fritidstilbud
Udnytter digitale muligheder 
 • I dagtilbuddet styrkes kreativitet og læring gennem nye, digitale muligheder
 • Børnene lærer at bruge digitale medier til at danne nye fællesskaber, lege og læringsrum 
 • Børnene anvender digitale værktøjer, når de søger ny viden og udvikler deres kompetencer og færdigheder 
Leg og læring hænger sammen 
 • Børnene udvikler sig gennem aktiviteter og lege planlagt af medarbejderne med udgangspunkt i børnenes behov og ønsker
 • Medarbejderne styrker børnenes evne til at være kreative og nytænkende 
 • Alle børn skal have mulighed for at have det sjovt, mens de leger, lærer og udvikler sig 

 

Vores fælles fundament: ”Fællesskab for alle - Alle i fællesskab”

Her kan du læse, hvilken vision Ballerup kommune har for børneområdet.

I Ballerup kommune sætter Børne- og Ungestrategien den overordnede strategiske ramme. Det betyder, at den er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere skal arbejde med børn og unge i alderen 0-18 år i Ballerup Kommune.

De overordnede mål er, at:

 • Alle ledere og medarbejdere indgår i et tæt og forpligtende samarbejde om at udmønte et sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge
 • Alle ledere og medarbejdere indgår i et tæt og forpligtende samarbejder om at sikre, at alle børn og unge inkluderes i fællesskabet
 • Alle børn og unge indgår i et eller flere forpligtende fællesskaber, at alle børn og unge oplever livskvalitet og livsduelighed i forhold til uddannelse og job

Strategien afspejler Ballerup Kommunes børne- og ungesyn, hvor deltagelse i inkluderende fællesskaber er for alle børn og unge.

Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du finde strategien Fællesskab for alle - Alle i fællesskab på Ballerup Kommunes hjemmeside.