Om Distrikt Hedegården

Børn i legehus

Om distriktet

Vores pædagogiske metoder

I Distrikt Hedegården har vi en fælles didaktisk overordnet ramme, som vi gør meget ud af at arbejde med. Denne ramme består af en fælles læreplan og fælles metoder. Dertil kommer en fælles kvalificering for distriktets personale.

Vores didaktiske overvejelser i distriktet handler i høj grad om refleksioner omkring tilrettelæggelsen af rammerne for, hvordan man forholder sig til samvær i hverdagslivet. Hverdagssituationer som garderobe, bleskift, spisning osv. skal afspejle dagtilbuddets intentioner og justeres ud fra børnenes deltagelse, engagement og interesse i situationen.

Dermed ser vi hverdagssituationerne som vigtige læringsarenaer til opfyldelse af værdier, intentioner og mål på lige fod med planlagte metoder og aktiviteter.

Planlagte aktiviteter

Metoderne i forhold til vores planlagte aktiviteter er en kombination af dialogisk læsning og projektarbejde. Hvert børnehus beslutter sig for et projekttema med dertilhørende bøger, rim og sange. Derefter tilrettelægges temaet på en måde, så der arbejdes med målene i læreplanstemaerne.

Tilrettelæggelsen af hvert tema foregår via et aktionslæringsskema. Her fastsætter børnehuset de overordnede mål, succeskriterier samt refleksioner over det indhold og den metode, man arbejder ud fra. Forud for temaarbejdets start tager man i børnehuset stilling til, hvordan forløbet skal dokumenteres og evalueres.

Alle børnehusets børn, uanset alder, involveres i emnet. Der oprettes grupper og børnefællesskaber under hensyn til det enkelte barns behov og udvikling.

Sproglig udvikling

Målene for børnenes sproglige udvikling følges gennem en fælles tre-års vurdering, ligesom alle børn bliver screenet gennem værktøjet ”Alle med”. Værktøjet ”Alle med” danner desuden et godt udgangspunkt for forældresamtaler.

Børnene indgår som aktive medskabere af det aktuelle tema. Derfor tilpasses og justeres praksis løbende med udgangspunkt i børnenes ideer og motivation.

Sammenlægning med dagplejen

Kommunens dagplejetilbud og børnehusene i distriktet er i sommeren 2020 blevet sammenlagt. Derfor har vi  en proces foran os, hvor vi arbejder med at indføre og tilpasse den pædagogiske metode til også at gælde dagplejen.

 

Normering

Vuggestue og børnehave

I distriktet er børnehusene normeret til 118 vuggestuebørn og 170 børnehavebørn. Dagplejen er normeret til 68 børn.

Det faktuelle børnetal i det enkelte børnehus kan variere over året pga. den fleksible normering. 

Pædagogisk ledelse

Det ledelsesmæssige ansvar varetages af distriktslederen i samarbejde med de syv pædagogiske ledere samt distriktets stedfortrædere, som sammen udgør ledelsesteamet for Distrikt Hedegården.

 

Modtagelse af nye børn

Trygt og tæt samarbejde

For os er det vigtigt at få taget godt imod jer og jeres barn. Vi skal have grundlagt et samarbejde, der ofte varer i mange år, og det er vigtigt at I og jeres barn bliver trygge ved os.

Selvom vi har nogle faste rutiner omkring modtagelsen af nye børn, så er det vigtigt at slå fast, at børn er meget forskellige, og at vi altid tager udgangspunkt i det enkelte barn. Både når det gælder de helt små vuggestuebørn, dagplejebørn og de lidt ældre børnehavebørn. Nogle bliver hurtigt trygge og falder til i det nye, mens andre er længere tid om at vænne sig til livet i et dagtilbud.

Derfor vil indkøringen af jeres barn altid blive aftalt i tæt samarbejde med jer.

Praksis for indkøring

Overordnet har vi følgende praksis omkring indkøring af børn: 

  • I vil altid få en samtale – enten lige inden I starter eller i forbindelse med starten. Når vi tager imod vuggestuebørn og dagplejebørn vil vi altid kontakte jeres sundhedsplejerske og invitere hende med til samtalen. Til indkøringssamtale kan I fortælle os om jeres barn, barnets hidtidige udvikling og trivsel, særlige vaner, temperament, spisning, søvnrytme osv., og vi kan fortælle jer om vores hus.
  • I skal sørge for at sætte tid af til indkøring. De første dage er I sammen med jeres barn og første gang I forlader det, er det i kort tid og I bliver i institutionen eller tæt på dagplejehjemmet, så vi hurtigt kan få fat i jer igen. Derefter trapper vi op og udvider tiden, hvor jeres barn er hos os. Dette aftales individuelt med udgangspunkt i, hvordan jeres barn trives og hvilke muligheder, I har.
  • Hvis jeres barn skal starte i en børnehavegruppe, skal I også sørge for at have ca. en uges tid til indkøring. I er med de første dage og herefter aftaler I resten af ugen sammen med personalet på stuen.

 

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen i Distrikt Hedegården består af forældrerepræsentanter fra distriktets fire børnehuse, en forældrerepræsentant fra indslusningsgruppen Sesam, en forældrerepræsentant fra dagplejens bestyrelse, samt to medarbejderrepræsentanter.

Dagplejen har desuden en selvstændig bestyrelse, som består af forældre- og medarbejderrepræsentanter. 

Læs mere om vedtægterne for forældrebestyrelser i Ballerup kommunes dagtilbud her.

 

Husråd i distrikt Hedegården

Et husråd per børnehus

Hvert børnehus i distriktet har et husråd bestående af forældrerepræsentanter med børn i det specifikke børnehus, personalerepræsentanter, samt børnehusets pædagogiske leder.

Husrådets opgaver

Husrådets opgave er bl.a., at sikre kontakten mellem forældrebestyrelsen og forældrene i det enkelte børnehus, at udtale sig til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde, samt bidrage til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 

Læs mere om de generelle vedtægter for husråd i Ballerup kommunes dagtilbud her.